0939 654 386

TỔNG KẾT THÁNG 3 – 2021

TỔNG KẾT THÁNG 3 – 2021

Chúc mừng các chiến binh MATBANGCANTHO.COM đạt các thành tựu to lớn tháng 3 này, với 30 giao dịch thuê04 giao dịch bán

Anh Tuấn 17 giao dịch
Đức Tín 6 giao dịch
Kim Tuyến 7 giao dịch

Chúc các chiến binh tháng 4 cũng rực rỡ

 87 Tổng Lượt xem,  1 Lượt xem hôm nay